Technik Spedytor

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizacji transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju;
  • opracowania instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów;
  • organizacja wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów;
  • sporządzania umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniania sposobu i miejsca dostarczania ładunku;
  • prowadzenia rozliczenia cła, wypełniania druków celnych, organizacji odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

Zawód technik spedytor to nowy zawód poszukiwany na rynku pracy w związku z narastającą wymianą różnych towarów przez firmy produkcyjne i usługowe.

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą, wykorzystując transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku.

W zawodzie technik spedytor dla uzyskania tytułu i dyplomu Technika Spedytora należy ukończyć technikum (nie jest wymagane zdanie matury) oraz zdać egzaminy potwierdzające uzyskanie jednej kwalifikacji.

 

Absolwenci Szkoły Podstawowej

są przyjmowani do Technikum o 5 – letnim cyklu kształcenia.

Zdają egzamin z kwalifikacji:

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Egzamin ten zdaje się w naszej szkole, gdyż szkoła nasza jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym dla zawodu Technik Spedytor. Odbywa się on w trakcie nauki pod koniec klasy 4.